Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Επιστηµονικό Εργαστήριο | Workshop Ζητήµατα Τοπικής Ιστορίας: Έρευνα και Εκπαίδευση

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών


Επιστηµονικό Εργαστήριο | Workshop

 Ζητήµατα Τοπικής Ιστορίας: Έρευνα και Εκπαίδευση
 Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα 17.30
 Αµφιθέατρο «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΖΕΡΒΑΣ»

 Η τοπική ιστορία είναι ένα πεδίο έρευνας που έχει δηµιουργήσει µια αυτόνοµη
βιβλιογραφική παραγωγή, πολλές φορές έξω και µακριά από τις ακαδηµαϊκές συζητήσεις
ή σε αντιπαράθεση µε αυτές στο επίπεδο της δηµόσιας ιστορίας. Παράλληλα η τοπική
ιστορία ως αγκίστρωση στον τόπο ενυπάρχει στις σύγχρονες προσεγγίσεις µιας ευρύτατης
θεµατολογίας ιστορικών µελετών, πολλές από τις οποίες έχουν υποστηριχθεί σε
Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού µε τη µορφή διδακτορικής διατριβής. Το
επιστηµονικό εργαστήριο έχει στόχο να αναδείξει τρόπους σύνδεσης των σύγχρονων
ιστοριογραφικών προσεγγίσεων µε την τοπική ιστορία, καθώς και µε τις εφαρµογές της
στη διδακτική πράξη. Θα συζητηθούν ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της τοπικής
ιστορίας ως διεπιστηµονικού πεδίου, και σε ένα ακόµα επίπεδο θα παρουσιαστούν τρόποι
ενσωµάτωσής της στη µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
Το επιστηµονικό εργαστήριο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού
έργου «Τοπική Ιστορία: θεωρία και µεθοδολογία για ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δράσεις», που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Επιστηµονικές Μελέτες» του
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση.

 *Στους συµµετέχοντες που το επιθυµούν θα δοθούν βεβαιώσεις συµµετοχής.

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

17.30 Προσέλευση-Εγγραφές
17.40 Σοφία Ματθαίου, Τοπική Ιστορία. Εισαγωγικά σχόλια.

Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Καταναλώνουµε Τοπική Ιστορία;
 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου

18.00 Α΄ Συνεδρία: Θεωρητικά και µεθοδολογικά ζητήµατα

Συντονίστρια: Σοφία Ματθαίου

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Η τοπική ιστορία και οι διαφορετικές χρονικότητες στην
ανάδειξη της τοπικότητας

∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος, Από την «ιστορία του τόπου µου» στο ιστοριογραφικό
παράδειγµα

Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Μερικές σκέψεις για την τοπική ιστορία µε βάση το ιταλικό
παράδειγµα

18.45   Β΄ Συνεδρία

Συντονιστής: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

Ελένη Κυραµαργιού, Η αναζήτηση των πηγών στην τοπική ιστορία

Μάχη Οικονόµου, Επιτόπια εθνογραφική έρευνα και θεωρητικές προσεγγίσεις του τοπικού:
το παράδειγµα της Γορτυνίας (Αρκαδία)

Χρήστος Λούκος, Αρχεία και τοπική ιστορία

19.30 ∆ιάλειµµα-Καφές

19.45 Γ΄ Συνεδρία: Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση

Συντονιστής: Χρήστος Λούκος

Μαρία Καµονάχου, Το µάθηµα της Τοπικής Ιστορίας στο Εναλλακτικό Πολιτιστικό
Εργαστήρι της Κέρκυρας

Σπυριδούλα Πυρπύλη, Τοπικά µουσεία και εκπαίδευση: µουσειακά τεκµήρια στην υπηρεσία
της τοπικής αυτογνωσίας και τη διδασκαλία της γενικής ιστορίας

Οργανωτική Επιτροπή:
Σοφία Ματθαίου
∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος
Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Γραµµατειακή Υποστήριξη:
Κατερίνα Ζωγράφου


Συµµετέχοντες:
 ∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Κατερίνα Ζωγράφου, Αρχειονόµος ΓΑΚ
 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Μαρία Καµονάχου, Αρχεία Νοµού Κέρκυρας/ΓΑΚ
 Ελένη Κυραµαργιού, Υπ. ∆ρ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου
 Χρήστος Λούκος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης
 Σοφία Ματθαίου, Εντεταλµένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Μάχη Οικονόµου, Κύρια Ερευνήτρια ΚΕΕΛ Ακαδηµία Αθηνών
 Σπυριδούλα Πυρπύλη, ∆ρ. Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Εκπαιδευτικός
 Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Υπ. ∆ρ. Παν. Αθηνών, Συνεργάτης ΙΙΕ/ΕΙΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου